عمل جراحی باورنکردنی در گناباد

دسته: دسته‌بندی نشده
دوشنبه - 21 بهمن 1398
عمل جراحی باورنکردنی در گناباد

ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻬﻠﻮل ﮔﻨﺎﺑﺎدی، ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮﻣﻮر ﻧﺨﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر روی ﺣﺴاس ترین ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﺨﺎع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮروﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ اﻧﺠﺎم شد.

به گزارش پایگاه خبری گناباد، ﻣﻬﺪی محسن زاده ﺟﺮاح ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﯿﻤﺎر ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﻃﺮاف و ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ درد ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﺣﺴﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ در اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻬﻠﻮل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
او ادامه داد: ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﻗﯿﻖ و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻋﺼﺎب، ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺗﻮﻣﻮر روی ﺣساس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺨﺎع ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ام آر آی و ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﻧﺸﺎن گر اﺷﻐﺎل ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪی ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺨﺎع و ﻓﺸﺎر زﯾﺎد روی ﻧﺨﺎع ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑه دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﺎس ﻣﻬﺮه دﻫﻢ ﻧخاع ﻗﺮار داﺷﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺟﺮاﺣﯽ، ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻠﺞ اﻧﺪام ﻫﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری ادرار ﺷﻮد.
ﺟﺮاح ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻬﻠﻮل ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ ﺗﻮﻣﻮر در ﺟﺮاﺣﯽ ۳ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑه طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪ و ﺑﯿﻤﺎر پس
از ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ و ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ درد و بیﺣﺴﯽ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ ﭘﺎی ﭼﭗ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ اﻋﺼﺎب ﻣﻨﺘﻘﻞ شد.


نوشته شده توسط:خبرنگار2 - 2552 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها: