دسته: انتخاباتRSS
سندرم مهدیزاده در ژنوم بنایی!
18 خرداد 1398
بدون دیدگاه

سندرم مهدیزاده در ژنوم بنایی!

مهندس بنایی را می توان ادامه سنت فکری دانست که بقای قدرت را در محافظه کاری ملی می داند. تفکری که معتقد است برای تاثیر بیشتر در ساختار دولت ها باید خاموش بود و سخن های فراتر از سیستم مطلوب نگفت

بازشماری آراء تغییری در نتایج انتخابات شوراها در گناباد ایجاد نکرد
4 خرداد 1396
بدون دیدگاه
فرماندارگناباد:

بازشماری آراء تغییری در نتایج انتخابات شوراها در گناباد ایجاد نکرد

فرماندار گناباد گفت: به دنبال برخی شکایات از روند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان و بازشماری یک چهارم آراء در روز چهارشنبه؛ تغییری در نتیجه این انتخابات ایجاد نشد.