برچسب: جهادکشاورزی
آیا روستای بیمرغ متحول خواهد شد؟
20 مهر 1390
یک دیدگاه

آیا روستای بیمرغ متحول خواهد شد؟

جاهدی رییس اداره جهاد شهرستان از آغاز طرح یکپارچه سازی اراضی روستای بیمرغ خبر داد.مطمئنا موفقیت این طرح تاثیرات بسیار مثبتی بر کشاورزی روستا خواهد داشت.