برچسب: روشناوند
کمبود منابع نباید مانع اجرای طرحها شود
13 تیر 1400
بدون دیدگاه
استاندار خراسان رضوی

کمبود منابع نباید مانع اجرای طرحها شود

کمبود منابع اعتباری نباید مانع پیشرفت طرحها شود و باید از ظرفیتهای بین بخشی برای توسعه کمی و کیفی اقدامات و برنامه ها بهره گرفت.

روشناوند در یک نگاه
7 فروردین 1391
۱۴ دیدگاه

روشناوند در یک نگاه

عکس از روستای روشناوند ارسال شده توسط آقای جواد اسماعیلی