برچسب: قنات قصبه. کاربری اراضی. کشاورزی. گناباد. نعمت غفوری