برچسب: وزارت بهداشت
گزارش یک خبر نگار از روز پرستار
۱۵ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

گزارش یک خبر نگار از روز پرستار

امروز روز پرستار بود با خود گفتم حداقل خودم چندین شب را در بیمارستان به صبح رسانده ام چند شبی را هم به عنوان همراه بیمار مزاحم وقت بی وقت پرستاران محترم بوده ام "خانم پرستار این بیمار ما درد زیاد دارد یک کاری بکنید" اقای پرستار این سرم بیمار ما چنین است و چنان پس نباید لاقید و بی توجه از کنار این روزعبور بکنم