برچسب: PERSIAN QANAT
از اسطوره تا دلار
۲۰ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

از اسطوره تا دلار

ناگهان ۱۱ قنات ایران ثبت جهانی شد! ابتدا قرار بود ۴ قنات معرفی شوند اما برنامه عوض شد. در میانه این خوشحالی از خود پرسیدیم این ۱۱ رشته قنات در میان هزاران رشته قنات ایران مگر چقدر سوگلی هستند که به حجله یونسکو رفتند؟

نخ داغ نخ سرد / بازنشر
۲۶ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نخ داغ نخ سرد / بازنشر

قنات قصبه گناباد ثبت جهانی شد. دو سال قبل در قسمتی از مراحل ثبت به عمق ۶۰ متری رفتیم. که دیدن عکس های ان غنیمت است. ببینید