دسته: پسکلوتRSS
درد همیشگی کم آبی در گیسور
17 مهر 1400
بدون دیدگاه
گزارش گنابادنیوز

درد همیشگی کم آبی در گیسور

روستای گیسور گناباد با داشتن ظرفیتهای گردشگری فراوان همچنان از آن بی بهره مانده است.

کمبود منابع نباید مانع اجرای طرحها شود
13 تیر 1400
بدون دیدگاه
استاندار خراسان رضوی

کمبود منابع نباید مانع اجرای طرحها شود

کمبود منابع اعتباری نباید مانع پیشرفت طرحها شود و باید از ظرفیتهای بین بخشی برای توسعه کمی و کیفی اقدامات و برنامه ها بهره گرفت.